TIETOSUOJATIEDOT

 1.YLEISET SÄÄNNÖKSET

1.1. Nämä tietosuojatiedot säätelevät henkilötietojen keräämistä, käsittelyä ja säilyttämistä käsitteleviä periaatteita. Henkilötietoja
kerää, käsittelee ja säilyttää henkilötiedoista vastuussa oleva käsittelijä Milda OÜ(jäljempänä tietojenkäsittelijä).

1.2. Tietosubjekti tietosuojatietojen merkityksessä on asiakas tai muu luonnollinen henkilö, jonka henkilötietoja tietojenkäsittelijä
käsittelee.

1.3. Asiakas on tietosuojatiedoissa kuka tahansa, joka ostaa tietojenkäsittelijän kotisivulta tavaraa tai palveluja.

1.4. Tietojenkäsittelijä noudattaa lainsäädännössä asetettuja tietojenkäsittelyn periaatteita, muun muassa tietojenkäsittelijä käsittelee henkilötietoja laillisesti, oikein ja turvallisesti. Tietojenkäsittelijä pystyy vahvistamaan, että henkilötietoja on käsitelty lainsäädännön asetusten mukaisesti.

2. HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN, KÄSITTELY JA SÄILYTTÄMINEN

2.1. Henkilötiedot, joita tietojenkäsittelijä kerää, käsittelee ja säilyttää, on kerätty sähköisesti, pääosin kotisivun ja sähköpostin
välityksellä.

2.2. Omien henkilötietojen jakamisella tietosubjekti antaa tietojenkäsittelijälle oikeuden kerätä, järjestää, käyttää ja hallita
tietosuojatiedoissa määritellyssä tarkoituksessa henkilötietoja, joita tietosubjekti suoraan tai epäsuorasti kotisivulla tavaraa tai
palveluja ostaessa tietojenkäsittelijälle jakaa.

2.3. Tietosubjekti on vastuussa siitä, että hänen esittämät tiedot olisivat tarkkoja, oikeita ja kokonaisia. Tietoisesti väärien tietojen
esittämistä pidetään tietosuojatietojen rikkomisena. Tietosubjekti on velvollinen ilmoittamaan tietojenkäsittelijälle välittömästi
esitettyjen tietojen muuttumisesta.

2.4. Tietojenkäsittelijä ei ole vastuussa tietosubjektin esittämistä vääristä tiedoista aiheutuneesta vahingosta tietosubjektille tai kolmansille osapuolille.


3. ASIAKKAIDEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

3.1. Tietojenkäsittelijä voi käsitellä tietosubjektin seuraavia henkilötietoja:

3.1.1. Etu- ja sukunimi;

3.1.2. Syntymäaika;

3.1.3. Puhelinnumero;

3.1.4. Sähköpostiosoite;

3.1.5. Toimitusosoite;

3.1.6. Tilinumero;

3.1.7. Maksukortin tiedot;

3.2. Edellä mainittujen lisäksi on tietojenkäsittelijällä oikeus kerätä asiakkaasta tietoja, jotka on saatavissa julkisissa rekistereissä.

3.3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta on henkilötietojen suojan yleisasetuksen kappale 6 kohdan 1 p:t a), b), c) ja f):

a) tietosubjekti on antanut suostumuksen käsitellä henkiötietojaan yhdellä tai usealla konkreettisella tavoitteella;

b) henkilötietojen käsittely on tarpeen tietosubjektin osallisuudessa solmitun sopimuksen täyttämiseksi tai sopimuksen solmimista edeltävien menetelmien ottamiseksi tietosubjektin pyynnön mukaisesti;

c) henkilötietojen käsittely on tarpeen vastuussa olevan käsittelijän juridisen velvollisuuden täyttämiseksi;

f) henkilötietojen käsittely on tarpeen vastuussa olevan käsittelijän tai kolmannen osapuolen oikeutetun edun vuoksi, paitsi jos
sellaisen etu on suurempi kuin tietosubjektin edut tai perusoikeudet ja -vapaudet, jonka nimissä henkilötietoja on suojattava,
erityisesti jos tietosubjekti on lapsi.

3.4. Henkilötietojen käsittely käsittelyn tarkoituksen mukaan:

3.4.1. Käsittelyn tavoite – turvatoimet ja turvallisuus

Henkilötietojen säilyttämisen enimmäisaika – laissa määriteltyjen määräaikojen mukaan

3.4.2. Käsittelyn tavoite – tilauksen käsittely

Henkilötietojen säilyttämisen enimmäisaika - 3 kuukautta

3.4.3. Käsittelyn tavoite – nettikaupan palvelujen toiminnan takaaminen

Henkilötietojen säilyttämisen enimmäisaika - 3 kuukautta

3.4.4. Käsittelyn tavoite – asiakashallinta

Henkilötietojen säilyttämisen enimmäisaika - 3 kuukautta

3.4.5. Käsittelyn tavoite – finanssitoiminta, kirjanpito

Henkilötietojen säilyttämisen enimmäisaika – laissa määriteltyjen määräaikojen mukaan

3.4.6. Käsittelyn tavoite – markkinointi

Henkilötietojen säilyttämisen enimmäisaika - 24 kuukautta

3.5. Tietojenkäsittelijällä on oikeus jakaa asiakkaiden henkilötietoja kolmansille osapuolille, joita ovat esimerkiksi valtuutetut
tiedonkäsittelijät, kirjanpitäjät, kuljetus- ja kuriiriyritykset, siirtopalveluita tarjoavat yritykset. Tietojenkäsittelijä on henkilötiedoista
vastaava käsittelijä. Tietojenkäsittelijä välittää maksujen suorittamiseen tarvittavat henkilötiedot valtuutetulle käsittelijälle Maksekeskus AS:lle.

3.6. Tietosubjektin henkilötietojen käsittelyssä ja säilyttämisessä tietojenkäsittelijä soveltaa organisaattorisia ja teknisiä menetelmiä, jotka takaavat henkilötietojen suojan tahattomalta tai laittomalta tuhoamiselta, muuttamiselta, julkaisemiselta tai miltä tahansa muulta laittomalta käsittelyltä.

3.7. Tietojenkäsittelijä säilyttää tietosubjektien tietoja käsittelyn tavoitteesta riippuen vähintään 5 vuotta.


4. TIETOSUBJEKTIN OIKEUDET

4.1. Tietosubjektilla on oikeus saada pääsyy omiin henkilötietoihin ja tutustua niihin.

4.2. Tietosubjektilla on oikeus saada tietoa hänen henkilötietojensa käsittelystä.

4.3. Tietosubjektilla on oikeus täydentää tai korjata epätarkkoja tietoja.

4.4. Jos tietojenkäsittelijä käsittelee tietosubjektin henkilötietoja tietosubjektin suostumuksen perusteella, niin tietosubjektilla on
oikeus milloin tahansa perua suostumus.

4.5. Tietosubjekti voi oikeuksien käyttämiseksi kääntyä nettikaupan asiakastuen puoleen osoitteessa info@mildaplaydough.com

4.6. Tietosubjektilla on oikeuksiensa suojaksi mahdollista esittää valitus Tietosuojavaltuutetulle.


5. LOPPUSÄÄNNÖKSET

5.1. Nämä tietosuojaehdot on laadittu noudattamalla Euroopan Parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) nro 2016/679 luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46 / EY kumoamisesta / EY (yleinen tietosuoja-asetus), Viron Tasavallan henkilötietojen suojelulakia ja Euroopan Unionin säädöksiä.

5.2. Tietojenkäsittelijällä on oikeus muuttaa tietosuojaehtoja osittain tai kokonaan, ilmoittamalla tietosubjektien muutoksista kotisivun mildaplaydough.com​ ​kautta.